Toepassingsgebied

 1. Deze voorwaarden zijn zonder beperking of voorbehoud van toepassing op alle producten en/of diensten die te koop worden aangeboden op Ristorante Twins (www.ristorante-twins.be/nl/), hierna te noemen “de Site”.
 2. Elke natuurlijke of rechtspersoon, hierna “de Klant” genoemd, wordt geacht deze algemene voorwaarden (te allen tijde toegankelijk op de Site) volledig te hebben aanvaard door een bestelling te valideren.

Levertijden

 1. De producten en diensten worden zo snel mogelijk geleverd volgens de in de bestelling gekozen verzendmethoden.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

 1. De huidige prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en altijd inclusief alle taksen (inclusief BTW).
 2. Nous nous réservons le droit de reporter toute nouvelle taxe et augmentation de taux.
 3. Wij behouden ons het recht voor om nieuwe belastingen en tariefverhogingen uit te stellen.
 4. De Klant wordt doorgestuurd naar een betalingspagina om de overschrijving te valideren.

Klachten en Geschillen

 1. Elke klacht en/of betwisting van de bestelling door de klant moet uitsluitend via het op de Site beschikbare contactformulier worden ingediend binnen een uur na de validatie van de bestelling.

Intrekkingsperiode

 1. De Klant heeft geen herroepingsrecht, overeenkomstig de in dit verband bij wet bepaalde uitzonderingen.
 2. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk goedgekeurd door Ristorante Twins.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 1. Wij respecteren uw privacy in overeenstemming met ons privacybeleid.

Verantwoordelijkheden

 1. Noch Ristorante Twins, noch de uitgever of host van de Website, noch de Klant zijn aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering als gevolg van overmacht.
 2. De redacteur van de site kan niet worden aangesproken om andere redenen dan die welke louter verband houden met de technische werking van de site.

Toepasselijk Recht

 1. Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht.
 2. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.